Make your own free website on Tripod.com
EndoCrine

My Staff

น.ท.พรชัย       ประสบวิทยา
   
   
   
   
   

 

 

More >>


 

แผนงานด้านการเรียนการสอนของกองอายุรกรรมได้มีการ

  • ปรับปรุงหลักสูตรสอนนิสิตแพทย์ด้านคลินิก  ชั้นปีที่ 4-6 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Course syllabus)
  • ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  (Resident) สาขาอายุรศาสตร์ ตามหลักสูตรใหม่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • ตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน 
  • จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดงานทำบุญกอง และงานไหว้ครู
  • ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยทั้งในส่วนของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน
  • ส่งเสริมให้อาจารย์แสดงผลงานทางวิชาการสู่สังคม เช่น เป็นกรรมการวิชาการ / วิชาชีพขององค์กรภายนอก, เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งสื่อมวลชน (รายการวิทยุเปิดฟ้ากว้างของกองทัพอากาศ), จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันสำคัญของชาติ

   

  More >>

News