Make your own free website on Tripod.com
Cardiology

My Staff

พล.อ.ต หญิง โอบแก้ว   ดาบเพ็ชร      
น.อ. ธนวิตต สกุลแสงประภา 
น.อ.วรงค์  ลาภานันต์   
น.อ. กฤษดา ศาสตรวาหา    
น.ท. ชวลิต  ดังโกสินทร์
น.ท.ภาณุรัตน์ ธัยญสิริ
พญ.ประจงจิตร์ แช่มสอาด
   
   
   

 

 

More >>


คลีนิคพิเศษโรคหัวใจ

วันพุธ 9.00-12.00 น

สถานที่ : ศูนย์โรคหัวใจ

 

ภารกิจหลัก

1.ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตรงตามมาตรฐานของสถาบันฝึกอบรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

2. ให้การบริการผู้ป่วย ข้าราชการกองทัพอากาศ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตรงตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

แผนงานด้านการเรียนการสอนของกองอายุรกรรมได้มีการ

  • ปรับปรุงหลักสูตรสอนนิสิตแพทย์ด้านคลินิก  ชั้นปีที่ 4-6 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (Course syllabus)
  • ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  (Resident) สาขาอายุรศาสตร์ ตามหลักสูตรใหม่ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • ตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน 
  • จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดงานทำบุญกอง และงานไหว้ครู
  • ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยทั้งในส่วนของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน
  • ส่งเสริมให้อาจารย์แสดงผลงานทางวิชาการสู่สังคม เช่น เป็นกรรมการวิชาการ / วิชาชีพขององค์กรภายนอก, เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งสื่อมวลชน (รายการวิทยุเปิดฟ้ากว้างของกองทัพอากาศ), จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในวันสำคัญของชาติ

   

  More >>

News