Make your own free website on Tripod.com

History


โรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดชฯ

พอ.บนอ.

ผู้อำนวยการ รพ

ผู้อำนวยการกอง

More >>

ประวัติความเป็นมา

Back Home

 


 image

ประวัติความเป็นมา
                โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  มีนาคม 2492   แผนกอายุรกรรมเป็นหนึ่งในส่วนราชการเริ่มต้นของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  มี น.ต.สดับ  ธีรบุตร (พล.อ.ต. สดับ  ธีรบุตร)  เป็นหัวหน้าอายุรแพทย์คนแรก 
                24  ธันวาคม  2495   กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตรากำลังและส่วนราชการใหม่ ตามอัตรา  ทอ.   2495   โรงพยาบาล   ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการปรับปรุงส่วนราชการแบ่งออกเป็น 16 ส่วน  แผนกอายุรกรรมนับเป็นแผนกหนึ่งที่รวมอยู่ในการปรับปรุงส่วนราชการในครั้งนั้น โดยมี น.ต. น้อย  ปาณิกบุตร  เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก  แผนกอายุรกรรมเมื่อแรกตั้งนั้นได้รวมการรักษาด้านกุมารเวชกรรมเข้ามาอยู่ในแผนกด้วย
                ในระยะแรกของแผนกอายุรกรรมมีอาคารผู้ป่วยในทั้งหมด 3 อาคาร คือ อาคาร 9  (รับผู้ป่วยชาย)  อาคาร 5 (รับผู้ป่วยหญิงและกุมาร)  และอาคาร 6 ชั้นบน (รับผู้ป่วยชายโรคติดต่อและวัณโรค)  ส่วนด้านทารกแรกคลอด  แยกไปขึ้นกับแผนก
สูติ-นรีกรรม  ใช้อาคาร 1 เป็นอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก และอาคาร 10 สำหรับผู้ป่วยพิเศษ
               

More >>
Back Home

News