Make your own free website on Tripod.com

Department of Medicine Bhumibhol Adulyadej Hospital

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กองอายุรกรรม รพ ภูมิพลอดุลยเดช

Headlines

ผู้อำนวยการ

.

 

Service

 

การบริการ
ผู้ป่วยนอก
OPD + ER
ผู้ป่วยใน
Ward : 8/1 - 8/2 - 8/3 - 8/4
  พิเศษ :  11/1 - 11/2 - 12/1 - 12/2 - 10/1 - 10/2 - 10/4
  ICU + หน่วยโรคไต
  CCU
  RCU
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name